Pravidla soutěží na sociálních sítích

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Těmito pravidly (dále též jen „Pravidla") se řídí internetové soutěže (dále jen „Soutěž“) pořádané Organizátorem (jak je definován níže).

1.2. Soutěže nejsou spotřebitelské ani jiné loterie, postrádají prvek vkladu, resp. nákupu zboží, uzavření smlouvy či účasti na reklamní akci jako podmínku účasti na Soutěži.

1.3. Účast v Soutěžích je dobrovolná.

1.4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit dobu trvání Soutěže.

 

2. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

2.1. Organizátorem Soutěže je společnost UK Barber Services s. r. o., Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, zapsána v OR u Městského soudu v Praze, e-mail: prague@truefittandhill.cz (dále jen „Organizátor“).

2.2. Soutěž není vytvořena, spravována ani sponzorována firmou Facebook. Facebook je registrovaná obchodní známka Facebook.

 

3. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽÍ

3.1. Soutěže obvykle probíhají na Facebookové či Instagramové stránce Organizátora (dále jen
„ Sociální stránka“).

3.2. Organizátor bude o Soutěži informovat na těchto sociálních stránkách.

3.3. Termín Soutěže bude vždy součástí soutěžního příspěvku na Sociální stránce se zadáním Soutěže a podrobnými pravidly dané konkrétní Soutěže (dále je „Soutěžní zadání“).

 

4. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

4.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let, mladší pouze se souhlasem zákonného zástupce (každá takováto osoba dále jen „Účastník soutěže”). Organizátor má právo ověřit totožnost soutěžícího, potažmo výherce, pro vyhodnocení soutěže v souladu s těmito pravidly.

4.2. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Organizátorovi či k osobám pověřeným zajištěním příslušné Soutěže a osoby, které jsou k takovým osobám v blízkém vztahu.

4.3. Každý Účastník soutěže může vložit libovolný počet odpovědí na Soutěžní zadání. Vyhrát však může v dané Soutěži pouze jednou.

4.4. Do Soutěže nebude zařazen Účastník soutěže, případně bude ze Soutěže vyloučen, který vloží takový příspěvek, který je neslučitelný s platnými právními předpisy České republiky či jinými normami, dobrými mravy nebo Pravidly. Posouzení slučitelnosti zadané činnosti s Pravidly je výhradně věcí Organizátora, který je oprávněn kteréhokoliv Účastníka soutěže ze Soutěže vyloučit.

4.5. Z účasti na Soutěži může být z rozhodnutí Organizátora dále vyloučena osoba, která této účasti zneužívá ke škodě Organizátora, porušuje Pravidla, která v souvislosti se Soutěží porušuje práva, poškozuje oprávněné zájmy Organizátora anebo jedná v rozporu s dobrými mravy. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

 

5. PRŮBĚH SOUTĚŽE A VÝHERCI

5.1. Na Sociální stránce Organizátora bude vždy zveřejněn příspěvek se Soutěžním zadáním, které bude obsahovat termín Soutěže, počet a druh výher a soutěžní úkol. Soutěž se řídí těmito Pravidly, která jsou umístěna v sekci „Poznámky“ a dalšími pravidly obsaženými v Soutěžním zadání.

5.2. V každé Soutěži může vyhrát pouze tolik Účastníků soutěže, kolik je pro danou Soutěž určeno výher.

5.3. Účastí v Soutěži (vložením soutěžního komentáře či zasláním e-mailu) Účastník soutěže potvrzuje, že souhlasí s těmito Pravidly, zavazuje se jimi řídit a dává souhlas s užitím osobních údajů v rozsahu uvedeném v článku 8.1.

5.4. Výhercem se stane jeden či více Účastníků soutěže, kteří jsou specifikováni pravidly obsaženými v Soutěžním zadání v daném Soutěžním příspěvku.

 

6. VÝHRY, VÝHERCI

6.1. Výhry v příslušné Soutěži budou vždy zveřejněny v rámci Soutěžního zadání.

6.2. O přesném termínu a způsobu doručení výher budou výherci informováni pomocí přímé zprávy na Sociální stránce.

 

7. OZNÁMENÍ VÝHERCŮ SOUTĚŽE A PŘEDÁNÍ VÝHER

7.1. Výherce bude kontaktován Organizátorem Soutěže nejpozději do 3 dnů od ukončení Soutěže prostřednictvím komentáře pod soutěžním příspěvkem či ve stories za účelem oznámení adresy pro distribuci výhry nebo soukromou zprávou ze Sociální stránky Organizátora.

7.2. Pokud nedojde ke sjednání termínu a způsobu předání výhry s výhercem do 7 dnů od kontaktování, či si výhru v souladu s pokyny Organizátora nepřevezme, zaniká nárok výherce na získání této výhry a výhra propadá ve prospěch Organizátora, který může rozhodnout o jejím přidělení dalšímu Účastníku soutěže v pořadí nebo s ní naložit jiným způsobem.

7.3. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění. Výhry nejsou soudně vymahatelné.

7.4. Organizátor neodpovídá za vady výher ani za škodu jimi případně způsobenou. Organizátor neodpovídá za škodu způsobenou na výhrách či za ztrátu výher během poštovní přepravy.

 

8. ÚČAST V SOUTĚŽI, SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ŠÍŘENÍ PROJEVŮ OSOBNOSTNÍ POVAHY

8.1. Účast v Soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže odesláním komentáře k příspěvku vyslovuje souhlas s těmito Pravidly. Účastník soutěže tím zároveň dává Organizátorovi svůj bezvýhradný a dobrovolný souhlas v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon ZOÚ“). Účastník bere na vědomí, že od účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“) se řídí ochrana osobních údajů tímto Nařízením. Účastník tímto prohlašuje, že společnostem Organizátora a Provozovatele v bodě 1 a 2 těchto Pravidel uděluje ve smyslu článků 6 a 7 Nařízení úplný, výslovný a informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení. Osobní údaje budou uchovány od startu Soutěže po dobu 2 let. Zpracovávány budou následující osobní údaje: - jméno a příjmení; - telefonní číslo; - email; - adresa. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem: - vyhodnocení Soutěže; - předání výhry prostřednictvím poštovní nebo jiné služby; - kontroly splnění podmínek Soutěže; - zjišťování spokojenosti Účastníka Soutěže s poskytovanými službami; - marketingovým účelům.

8.2. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny pouze příslušnému zpracovateli osobních údajů, kterým je Organizátor. Dalším osobám nebudou osobní údaje bez vědomí Účastníka soutěže zpřístupněny, výjimkou je povinnost poskytnout osobní údaje Účastníka soutěže vyplývající ze zákona. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány jen k výše uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím Účastníka soutěže. Tento souhlas může být Účastníkem soutěže odvolán zasláním e-mailu na adresu prague@truefittandhill.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu před ukončením doby trvání soutěže má za následek vyřazení ze soutěže, případně nemožnost informování o výhře.

8.3. Účastník soutěže má dle zákona OOU právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů. Účastník soutěže má dále dle zákona OOU, pokud o to Organizátora požádá, právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a Organizátor je povinen mu tuto informaci bez odkladu předat. Účastník soutěže má zároveň dle zákona OOU právo, v případě, že zjistí nebo se domnívá, že Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, požádat Organizátora o vysvětlení, resp. požadovat, aby Organizátor takto vzniklý stav odstranil, a dále právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od nabytí účinnosti GDPR má Účastník soutěže v souladu s článkem 12 Nařízení zejména tato práva: - právo na informace o správci osobních údajů a pověřenci na ochranu osobních údajů; - právo na informace o účelu zpracování osobních údajů; - právo na přístup k osobním údajům a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli; - právo podat stížnost; - právo na opravu osobních údajů; - právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut); - odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů; - právo na omezení zpracování; - právo na přenositelnost osobních údajů; - právo vznést námitky; - veškerá další práva přiznaná Nařízením.

8.4. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město, případně obrazový nebo zvukový záznam v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s touto akcí a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 2 let od ukončení Soutěže.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Soutěže včetně změny doby jejího trvání, či Soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na Sociální stránce Organizátora.

9.2. Organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Soutěži (především funkčnost sociální sítě Facebook či Instagramu).

9.3. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v Soutěži ani výhrami v Soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.4. Účastí v Soutěži vyjadřuje Účastník soutěže svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

9.5. Účast v Soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

9.6. V ostatním se Soutěž a vztahy mezi Účastníkem soutěže a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.

Zpět do obchodu